Skip to content

Proceset e prodhimit të karpenterisë: 

Planifikimi dhe Projektimi
Përzgjedhja e materialit
Matja dhe shënimi
Prerja
Krijimi
Montimi
Perfundimi
Kontrolli i cilësisë
Paketimi dhe dorëzimi

Back To Top