Skip to content

INFORMACION MBI PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE SIPAS ARTIT. 13 D. LGS 196/03 DHE NENI 13 TË RREGULLOREVE (BE) 2016/679 (“GDPR”) DHE LEGJISLACIONIT KOMBËTAR LIDHUR ME MBROJTJEN E PERSONAVE INDIVIDUALE NË LIDHJE ME PERSONALINDHËN E PËRPUNIMIT

PRONAR DHE MENAXHER I TRAJTIMIT
Kontrolluesi i të dhënave është ALBAMACHINERY SH.P.K, me seli në Durrës, Autostrada Dr – Tr km 5, 2000 – Xhafzotaj. Të drejtat e privatësisë të specifikuara më poshtë mund të ushtrohen gjithashtu duke dërguar komunikime në adresën e mëposhtme të emailit: info@albamachinery.eu

LLOJI I TË DHËNAVE TË PËRPUNUARA
Mund të mblidhen kategoritë e mëposhtme të të dhënave:

Të dhëna personale dhe identifikuese
Të dhënat personale janë çdo informacion që lidhet me një person fizik, i identifikuar ose i identifikueshëm, qoftë edhe indirekt, duke iu referuar çdo informacioni tjetër, duke përfshirë një numër personal identifikimi, informacion në lidhje me arsimin ose situatën profesionale ose në lidhje me interesat, duke përfshirë produktet për të cilat jeni. të interesuar; Të dhënat e identifikimit janë të dhëna personale që lejojnë identifikimin e drejtpërdrejtë të palës së interesuar (si p.sh., emri, mbiemri, data e lindjes, adresa, adresa e postës elektronike, numri i telefonit, etj.).

Shfletimi i të dhënave
Sistemet kompjuterike dhe procedurat e softuerit të përdorur për të operuar këtë faqe interneti marrin, gjatë funksionimit të tyre normal, disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave është i nënkuptuar në përdorimin e protokolleve të komunikimit në Internet. Ky është informacion që nuk është mbledhur për t’u lidhur me palët e interesuara të identifikuara, por që nga vetë natyra e tij, nëpërmjet përpunimit dhe shoqërimit me të dhënat e mbajtura nga palët e treta, mund të lejojë identifikimin e përdoruesve. Kjo kategori e të dhënave përfshin adresat IP ose emrat e domenit të kompjuterëve të përdorur nga përdoruesit që lidhen me sitin, adresat në URI (Uniform Resource Identifier) ​​shënimin e burimeve të kërkuara, kohën e kërkesës, metodën e përdorur në dërgimi i kërkesës në server, madhësia e skedarit të marrë si përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri (i suksesshëm, gabim, etj.) dhe parametra të tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin IT të përdoruesit .

Të dhënat e ofruara vullnetarisht nga përdoruesi
Dërgimi opsional, i qartë dhe vullnetar i e-mail-eve në adresat e treguara në këtë faqe dhe/ose plotësimi i formularëve të mbledhjes së të dhënave përfshin marrjen e mëpasshme të adresës së dërguesit, të nevojshme për t’iu përgjigjur kërkesave, si dhe çdo të dhënë tjetër personale të futur. . Nëse dërguesi dërgon CV-në e tij për të paraqitur aplikimin e tij profesional, ai mbetet i vetëm përgjegjës për rëndësinë dhe saktësinë e të dhënave të dërguara. Ju lutemi vini re se çdo CV pa autorizim për përpunimin e të dhënave do të fshihet menjëherë.

– Cookies

Shikoni politikën e cookies në sajt.

BAZA JURIDIKE E PËRPUNIMIT

Kjo faqe përpunon të dhënat në bazë të pëlqimit. Duke përdorur ose konsultuar këtë faqe, vizitorët dhe përdoruesit e miratojnë në mënyrë eksplicite këtë politikë të privatësisë dhe japin pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tyre personale në lidhje me metodat dhe qëllimet e përshkruara më poshtë, duke përfshirë çdo zbulim ndaj palëve të treta nëse është e nevojshme për ofrimin e një shërbimi. Dhënia e të dhënave dhe për këtë arsye pëlqimi për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave është fakultative, Përdoruesi mund të refuzojë pëlqimin dhe mund të revokojë një pëlqim të dhënë tashmë në çdo kohë (përmes emailit të kontaktit në fund të faqes). Megjithatë, mohimi i pëlqimit mund ta bëjë të pamundur ofrimin e shërbimeve të caktuara dhe përvoja e shfletimit në sajt mund të rrezikohet.

QËLLIMI DHE METODAT E PËRPUNIMIT

a) Krijimi dhe ekzekutimi i marrëdhënieve kontraktuale dhe detyrimeve pasuese, duke përfshirë komunikimin në lidhje me shërbimet (për shembull për të ekzekutuar urdhrat e blerjes)

Kompania mund të përpunojë të dhënat e kontaktit për të lejuar aksesin në produkte, shërbime dhe përmbajtje, krijimin dhe ekzekutimin e mundshëm të marrëdhënieve kontraktuale, ofrimin e shërbimeve të kërkuara dhe përgjigjen ndaj raporteve dhe ankesave, si dhe për të ofruar informacion në lidhje me shërbimin. . Kusht paraprak për përpunim: përmbushja e detyrimeve kontraktuale. Sigurimi i të dhënave është i detyrueshëm për të menaxhuar marrëdhënien kontraktuale; përndryshe nuk do të mund të vazhdojmë.

b) Marketingu për t’iu përgjigjur nevojave dhe për të ofruar oferta në përputhje me preferencat e shprehura

Kompania mund të përpunojë të dhënat e kontaktit për qëllime komunikimi marketingu dhe reklamimi, që synojnë informimin mbi iniciativat e shitjeve, të kryera nëpërmjet metodave të automatizuara të kontaktit (email/të tjera) ose për t’ju dërguar komunikime tregtare në përputhje me preferencat e shprehura duke plotësuar formularin. e pranishme në faqe, ku ju na jepni pëlqimin e mëtejshëm specifik Kusht paraprak për përpunim: pëlqimi Mos ofrimi i tij nuk ka pasoja në marrëdhëniet kontraktuale. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

c) respektimin e kërkesave ligjërisht të detyrueshme për të përmbushur një detyrim ligjor, rregullore ose dispozita të autoritetit gjyqësor, si dhe për të mbrojtur një të drejtë në gjykatë.

Kompania mbledh të dhënat e kontaktit për të përmbushur një detyrim ligjor dhe/ose për të mbrojtur të drejtat e saj në gjykatë. Kusht paraprak për përpunim: detyrimet ligjore, të cilat Kompania është e detyruar t’i respektojë. Të dhënat personale përpunohen me mjete manuale dhe elektronike dhe ruhen në serverët tanë të mbrojtur ose në ata të furnitorëve ose partnerëve tanë tregtarë dhe janë të aksesueshme dhe të përdorshme sipas standardeve dhe politikave tona të sigurisë në përputhje me dispozitat e legjislacionit aktual dhe nga GDPR në lidhje me masat e sigurisë, në mënyrë që të minimizohen rreziqet e shkatërrimit, humbjes, modifikimit, zbulimit ose aksesit të paautorizuar, aksidentalisht ose ilegalisht, ose të përpunimit që nuk përputhet me qëllimet e grumbullimit.

KOHËT E RUAJTJES SË TË DHËNAVE

Të dhënat personale ruhen për kohën e nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat janë mbledhur, si dhe për të përmbushur detyrimet ligjore të vendosura për të njëjtat qëllime. Të dhënat tuaja personale që nuk janë më të nevojshme, ose për të cilat nuk ka më një bazë ligjore për ruajtjen e tyre, janë anonimizuar në mënyrë të pakthyeshme (dhe në këtë mënyrë mund të ruhen) ose shkatërrohen në mënyrë të sigurt. Më poshtë raportojmë ruajtjen e kohës së përpunimit në lidhje me qëllime të ndryshme të listuara më sipër:

1. Përmbushja e detyrimeve kontraktuale: të dhënat e përpunuara për të përmbushur çdo detyrim kontraktual mund të mbahen për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës dhe në çdo rast jo më vonë se 10 vitet në vijim, për të verifikuar çdo çështje pezull, përfshirë dokumentet e kontabilitetit (p.sh. faturat).

2. Menaxhimi operacional dhe qëllimet e lidhura rreptësisht me këtë për akses në faqen e internetit: të dhënat e përpunuara për këtë qëllim mund të ruhen për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës dhe në çdo rast jo më vonë se 10 vitet e ardhshme.

3. Qëllimet e marketingut: të dhënat personale të përpunuara për qëllime marketingu mund të ruhen për 24 muaj nga data në të cilën kemi marrë pëlqimin tuaj të fundit për këtë qëllim (me përjashtim të kundërshtimit për marrjen e komunikimeve të mëtejshme);

4. Në rast mosmarrëveshjesh: në rast se ne mbrohemi ose ndërmarrim veprime ose madje bëjmë pretendime kundër jush ose palëve të treta, ne mund të ruajmë të dhënat personale që ne i konsiderojmë në mënyrë të arsyeshme të nevojshme për t’i përpunuar për këto qëllime, për kohën në të cilën një pretendim i tillë mund të ndiqet.

VENDI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE

Të dhënat përpunohen në selinë operative të Kontrolluesit të të Dhënave dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Punonjësit e autorizuar siç duhet, si dhe furnizuesit e jashtëm, të emëruar, nëse është e nevojshme, si kontrollues të të dhënave, të cilët ofrojnë mbështetje për ofrimin e shërbimeve të përpunimit, ose aktivitete të lidhura, instrumentale, administrative-kontabiliteti ose mbështetëse, mund të kenë akses në të dhënat personale.

KOMUNIKIMI I TË DHËNAVE

Pa cenuar komunikimet e kryera në përputhje me detyrimet ligjore dhe kontraktuale, të gjitha të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara mund të komunikohen në Itali dhe të transferohen jashtë vendit ekskluzivisht për qëllimet e specifikuara më sipër.

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE JASHTË JASHT

Për nevoja të lidhura rreptësisht me përmbushjen e detyrimeve kontraktuale, disa të dhëna personale mund t’u komunikohen kompanive të tjera me bazë në vende të treta jo-evropiane ose kompanive të tjera me të cilat Albamachinery Sh.P.k. një socio unico ka marrëdhënie kontraktuale në fuqi.

TË DREJTAT E PALËVE TË INTERESUARA

Në bazë të artikujve. 15 e në vazhdim. të GDPR-së dhe legjislacionit aktual, Përdoruesi ka të drejtë, përveç që të paraqesë një ankesë pranë Garantuesit Italian për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të revokojë çdo pëlqim të dhënë në çdo kohë, të:

a) të marrë konfirmimin e ekzistencës ose jo të të dhënave personale në lidhje me të dhe komunikimin e tyre në një formë të kuptueshme, duke i marrë ato në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm me mundësinë e transmetimit të tyre te një pronar tjetër (“E drejta për transportueshmëri”);

b) të marrë informacion: (i) për origjinën e të dhënave personale, për qëllimet dhe metodat e përpunimit, për logjikën e aplikuar në rastin e përpunimit të kryer me ndihmën e instrumenteve elektronike; (ii) mbi detajet e identifikimit të Kontrolluesit të të Dhënave, Përpunuesit(ve) të të Dhënave dhe Zyrtarit të Mbrojtjes së të Dhënave; (iii) për subjektet ose kategoritë e subjekteve të cilëve mund t’u komunikohen të dhënat ose që mund të marrin dijeni për të njëjtat në cilësinë e tyre si përfaqësues të caktuar në territorin e shtetit, si drejtues ose persona të caktuar.

c) të marrë (i) përditësimin, korrigjimin ose integrimin e të dhënave në lidhje me të ose, në rast mosmarrëveshjeje në lidhje me korrektësinë e të dhënave, kufizimin e përpunimit të tyre për kohën e nevojshme për kontrollet e duhura, (ii ) shndërrimi në formë anonime ose bllokimi i të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin, duke përfshirë ato, ruajtja e të cilave është e nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat të dhënat janë mbledhur ose përpunuar më pas, (iii) vërtetimin e faktit se operacionet e referuara në pikat e mëparshme janë vënë në vëmendje, edhe për sa i përket përmbajtjes së tyre, atyre të cilëve u janë komunikuar ose shpërndarë të dhënat, me përjashtim të rastit kur një përmbushje e tillë është e pamundur ose përfshin përdorimin e mjeteve haptazi disproporcionale në lidhje me për të drejtën e mbrojtur.

d) të kundërshtojë, tërësisht ose pjesërisht (i) përpunimin e të dhënave në lidhje me të, edhe nëse ka lidhje me qëllimin e mbledhjes, (ii) përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, të parashikuar për qëllime të informacionit tregtar ose dërgimit të materialit reklamat ose shitjet direkte ose për kryerjen e hulumtimit të tregut ose komunikimit tregtar.

e) të marrë anulimin pa vonesë të pajustifikuar (“E drejta për t’u harruar”) në rast se të dhënat nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe, janë përpunuar në mënyrë të paligjshme ose në rast se Përdoruesi (i) e kërkon atë ose (ii) e kundërshton tërësisht ose pjesërisht përpunimin.

f) të marrë kufizimin e përpunimit në rast se të dhënat (i) përpunohen në mënyrë të paligjshme, por Përdoruesi kundërshton anulimin e tyre, (ii) ato janë të nevojshme për Përdoruesin për vlerësimin, ushtrimin ose mbrojtjen e një të drejte, (iii) një është në pritje vlerësimi në lidhje me arsyet legjitime të përpunimit nga kontrolluesi i të dhënave. Të drejtat e mësipërme mund të ushtrohen me kërkesë të Kontrolluesit të të Dhënave në adresën e emailit info@albamachinery.eu

NDRYSHIMET NË POLITIKËN E PRIVATËSISË

Pronari rezervon të drejtën të modifikojë, përditësojë, shtojë ose heqë pjesë të kësaj politike të privatësisë sipas gjykimit të tij dhe në çdo kohë. Personi i interesuar është i detyruar të kontrollojë periodikisht për çdo ndryshim. Për të lehtësuar këtë verifikim, informacioni do të përmbajë një tregues të datës së përditësimit të informacionit. Përdorimi i faqes, pas publikimit të ndryshimeve, do të përbëjë pranim të tyre.

Back To Top